WIGILANT-sukuseura ry
 

--- o ---
etusivu     sukuseura     sukupuu     tapahtumat    

historia     säännöt     toimintasuunnitelma     hallitus     liittyminen
--- o ---

K.G. WIGILANT`IN KIRJOITUKSIA ”SANOMIA TURUSTA” -  LEHDESSÄ

 K. G. Wigilant lienee aloittanut kirjoittelun ”Sanomia Turusta”- lehteen vuonna 1864, jolloin hän oli vasta 20-vuotias.  Useimmiten hän käytti nimimerkkiä ”Jokioisten poika”, mutta joskus myöskin koko nimeään, nimikirjaimiaan, erilaisia lyhenteitä tai pelkästään kirjainta ”t”.  Aiheet olivat hyvin monipuolisia käsitellen kuitenkin useimmiten maanviljelykseen, luonnon ilmiöihin ja yleensä elämään Jokioisissa liittyviä kysymyksiä.  Kirjoituksista käy myöskin ilmi, että K.G. Wigilant on ollut vahva kulttuurivaikuttaja, mistä on osoituksena kannanotot kansakoulun ja kirjaston puolesta. 1860-luku näyttää olleen hänen tuotteliain vuosikymmenensä. Kirjoituksia ei suinkaan ole tullut tasaisesti, vaan välillä on pitkiäkin jaksoja, jolloin ei ole tullut yhtään juttua. Tahti näyttää joka tapauksessa hiljenneen 1890-lukua kohti. On täysin mahdollista, että meiltä on jokin juttu jäänyt huomaamatta, mutta alla esitetyt kirjoitukset antanevat kuitenkin varsin hyvän kuvan K.G. Wigilant`in ajattelutavasta.   

1864

Jokioisten kappelista syyskuussa. Meidän kirkossa lahjotettiin kesäkuun 24 p. sitä kunniarahaa nuorille pariskunnille, jonka Jokioisten kartanon haltiat owat asettaneet sen tähden että nuoren kansan pitäis siiwosti itsensä käyttämään ja harjottamaan halukkaasti luku-taitoon. – Lainakirjastoa ei ole wielä meidän kappelissa, ja se olis kanssa tarpeessa. – Täällä on kauppapuoti hywin sopiwalla paikkaa Jokioisten kartanon ja rautapruukin keskellä ja kolmen tien haarassa. – Walkia poltti kaksi rihtä Perttulan kirkolla; sitä en tiedä mistä walkia pääsi.                                
Jokioisten poika

 1867

Jokioisilta maaliskuun 5 p. Kowia pakkasia on näinä aikoina ollut, mutta nyt on suoja ja paraaikaa sataa wettä. – Nyt tulee tuo uusi maantie, josta kauwan aikaa on puhuttu, tehtäwäksi Haapaniemen ja Rokkalan wälille. Se työ aljetaa toukokuun 15 p. Tämä jättää 3 siltaa pois ja tuon mainion Kurjenmäen. – Täällä käywät nuo alituiset palkka-piiat tuolla törkkö-hameella. Puhutaan rahapulasta, mutta piiat ei näy ollenkaan sitä surewan.             
Jokioisten poika                                                      
                                                                                                   

 Jokioisilta 15 p. toukokuuta. Talwi ei woi oikein pois mennä, kuin ilma on kylmä ja pohja tuuli, mutta joki jo seisoo jäistä wapaana ja näyttää suwen näköiseksi. Nyt alkoi toi kiertokoulu toiminta 1 päiwä tätä kuuta, toiwoni olisi että toi koulu antaisi siwistystä ja wiisautta näille Jokioisten nuorukaisille. – Tänne on tullut tuota liikkuwaa tautia, että oikein kummastuttaa kuin muutamat perhekunnat owat kaikki sairaina. Tauti ilmestyi nyt wähän ajan sitten tälle paikoille. – Täällä käy niin lukemattomasti kerjäläisiä joka sortista, sokeita, lapsia ja koko perhekuntia että oikein surku noita raukkoja tulee, mutta Linikkalan rusthollarit Tammelasta ei näytä huonoa armahtawan, kuin ajoiwat pois yhden wähänäköisen miehen waimoinensa ja kuolleen 16 wiikon wanhan lapsen kanssa. Tätä pienoista ruumista kantoi toi wähänäköinen mies pikkusessa tikkukopassa, ja tänne tultuansa 14 päiwän ehtoolla, rupesiwat surkeuttansa walittamaan, kuinka Linikkalan rusthollarit heitin ajoiwat pois tuon kuolleen lapsen kanssa. Täällä antoi isäntä tehdä arkun, ja pastorimme taas sen haudata kirkkomaahan. Mikä mahtoi noitten äskön mainitun kylän asujoitten olla syy tuohon puhuttuun asiaan, oliko laudat lopussa wai joko mahtoi koko mettät loppua Forssan halwoiksi hakata ? totta oli toinen syy, kun ei saaneet kyynärän suuruista  ruumiin arkkua toimeen noin suuresta rusthollikylästä.                                          
Jokioisten poika                                                                                                 
                                                     
    

 Jokioisilta 11 p. kesäkuuta. Täällä aljettiin suuri kuokka-työ 3 päiwänä tätä kuuta Pellilän nimisessä rahka-suossa ja samana päiwänä oli jo 95 kuokka-miestä ilman walta-ojan kaiwajia, ja nyt sanotaan olewan se kaikki ulos jaettuna, ja arwottelen siellä nyt löytywän liki 200 miestä tuon suon kuokkimisessa. Nyt ei pitäisi enää Jokioisten alamaisten nuriseman työtä waan kiittämän kartanon haltiaa. – Ukkonen kuultiin ensi kerta täällä 8 päiwä kesäkuuta. – Nyt saawat talonpojat nähdä, mitä tuo huono hoito edustaa, kun halpana aikana myy yli oman tarpeen ja kewäällä ostaa tyyriillä aikaa; älkäät lukiat tätä waan niin ymmärtäkö, että minä kiellän halpana aikana myymästä, sitä en kiellä, waan sen etteten omaa tarwettanne myy. Rukiita ei kuulu olewan myydä, ja siinä kuin on, niin ne maksaa 32-35 markkaa t:ri
K.G.Wigilant

 Jokioisilta 2 p. syyskuuta. Nyt on elon leikkaus täydessä wauhdissa joka paikassa. Suwiwiljat näyttäwät hywin kauniilta, jos ne waan saawat warjellusta kylmyydeltä. Perunat alkawat taas mädäntyä warsista. Sammale-leipää aiwotaan täälläkin tehdä, sammaleita kootaan ahkerasti joka paikasta. – Warkauksia nyt kuuluu joka paikasta, muutamat hakewat rahojansa oikkein talkoon kanssa, mutta ei sitä wielä siinä ole, lypsetäänpä lehmätki laitumilla, ja kewäillä söiwät warkaat ihmisten siemenperunat maasta ja nyt on alinomainen puhe että aina nähdään outoja ja tuttuja toisten maasta perunoita koukkiwan.                                                                                                                                                 
K.G.W.

 Jokioisilta 17 p. lokakuuta. Kylmää ja sateista aikaa on näillä paikoilla ollut, mutta etanat eiwät näy taukoowan rukiin oraasta syömästä. Huonoa wiljan tuloa on tänä syksynä, sillä ei kuuluu kaikki saawan saawan joulusuurusta oman pellon tulosta, ja ei kaikki saanut peltoansakan kylwetyksi oman pellon tulolla. – Warkauksia nyt waan kuultaan puhuttawan, mutta kyllä se puhua kestää kun ei siitä sen pidemmälti mennä; kyllä warkaita on saatu kiini, mutta sitte juodaan sowinnot, ja samalla tawalla oli lehmän lypsäjänki laita, se sowittiin markkarahoilla. Tämänlaiset owat minun mielestäni yltyä ja uutta kiihkoa noille nuorille warkaille.                                                                                                                 
t.

 1868

Jokioisilta 18 p. tammikuuta. Kiwuloisuus yhä waan rasittaa seurakuntaa ja wanhat ihmiset ennustawat että kiwulloisuutta wielä kestää pidemmältä, kuin puut seisowat yltä härmässä. Jokioisten tilus-haltia antoi joulu-aattona köyhille syötäwää, joka oli kyllä tarpeesta, että heki raukat saiwat joulua wiettää. Ja sama herra pani työtä toimeen noille köyhille, niin kuin piikkokankaan kutomisen ja pieniä puukaluja, niin kuin pyöriä, puu-kenkiä, tapon salkoja, ja näitten kaluin aineet saawat ottaa kartanon mettästä, ja noi tehdyt kalut ostetaan Jokioisilla. Nyt on meillä kunnan wero, ja se on niin selwässä järjestyksessä, että jokahinen saa itte tiedon, mitä kultakin menee weroa, kuin waan menewät kirkkoon, sillä se wero-taulu riippuu porstuan seinässä. – Jokioisten myllyssä oli onneton tapaus 15 ja 16 päiwän wälissä tässä tammikuussa. Noin kello 12 ajalla yöllä meni 14 wuoden paikoilla ijästä poika myllyn kahnalle katsomaan, kuinka wihaseen kiwen piti ympärin kieppuman. Niin siilin kruuwit tarttuiwat pojan waatteisiin kiini ja weiwät pojan myllyn napaan, mutta onneksi osasi yksi mies nähdä tuon, riensi apuun ja sai jaloista kiini, weti pojan pois, niin sitte oli wasen käsi kolmesta kohden poikki. Poika wietiin Hämeenlinnan sairashuoneesen. – Syksyllä pidettiin kokous sammalein kokoomisesta ja kaikki meni senlaiseen päätökseen että koota sammaleita sakon uhalla, mutta talwi riensi eteen, joka esti kokoomisen. – Jo taas aljettiin työ tuosta uudesta maantiestä, ja ollaan ahkerasti sannan wedossa. Nyt on paljon mietittäwää joka ainoan perheen haltian millä saawat perheensä uutiseen asti elätetyksi, kuin wiljat owat lopussa aitoista ja rahat kukkarosta.    
Karl Wigilant

Jokioisilta huhtik. 28 p. Warkauksia yhä waan nähdään ja kuullaan. Moni puhuu suru-suin ja wesissä silmin että warkaat owat wieneet kaikki syötäwät j.n.e. Mutta se ei ole ihmekään mitä yöllä katoo, koska jo päiwälläkin opettelewat owia awaamaan; niin teki yksi mies menneellä wiikolla Jokioisten kauppapuodin makasiinin kanssa; miehellä oli outo awain ja awoi makasiinin owen auki ilta-puolella; mutta mies paralla ei ollut onnea saada muuta kuin aika lailla selkäänsä. – Menneellä wiikolla nousi kewäwesi ylöllisesti että täytti joka paikan; missä waan pienikin puro-oja oli, niin se näytti ison joen muotoiseksi, ja toi iso Jokioisten joki oli kuin meri, sillä sen rannoilla on isoset luhtaniitut, niin se lewisi koko niitun yli ja oli kuin meri. Sillat oliwat hywin waarassa; Waulammin silta rewittiin ja se oli hywä että jäät pääsiwät pois. Kurjenmäen silta oli samanlaisessa pulassa, mutta hullummassa pulassa oliwat matkustawaiset Kurjenmäen sillassa, sillä kirkon puolella sillan päässä oli liki 4 kyynärää wettä maantiellä, että kun matkustawainen tuli ylitten, niin hewosen täytyi uida ja kärryt kulki lauttana; mutta yhden miehen ja hewosen wirta wei, waan onneksi saatiin molemmat ylös hengissä. – Meijän kirkossa on hywä weisun johdattaja äänellänsä ja urkuin soitossa, mutta seurakuntalaisissa on muutama senlainen henkilö, joka tahtoo kilwotella weisun johdattajan kanssa, mutta turhaa on se, sillä he tahtowat wenuttaa sanaa aiwan pitkämutkaiseksi ja sen takia jäädä pari kolme sanaa jälkeen weisun johdattajan. – Rautatielle menee äärettömän paljon kansaa, oikeinsuurissa joukoissa, 7 ja 10 miestä aina yhdessä, ja kaikki sanowat olewansa Porin puolesta.     
 
t.

Jokioisilta 21 p. heinäkuuta. Tämä Jokioinen on mitä komeempia kartanoita Suomessa, sillä se on komeesti reelattu pykäysten ja kaikkein paikkain wuoksi, ja myös maanwiljelys on mitä paremmalla kannalla, sillä wainiot owat suuret ja awarat, niin neki antaa komeutta Jokioisten kartanolle.    Nyt täällä on ollut jo muutama aika wuorowiljelys, sillä wainioita on otettu 380,771 tynn. alaa ja ne jaettu 7 lohkoon seuraavalla tawalla:  

 

Uusi wuoro-wiljelys

Wanha wuoro-wiljelys

1 wuonna

kesäntönä

1 wuonna

kesäntönä

 

2     

ruista

2     

ruista

 

3     

ohraa

3     

heinää

 

4     

heinää

4     

heinää

 

5     

heinää

5     

heinää

 

6     

heinää

6     

kauraa

 

7     

kauraa

7     

ohraa 

 

                Muutos tehtiin sen wuoksi tässä wuorowiljelyssä, että ohra saa lannotetun wainion, kuin kylwetään rukiin perään ja myös niittää heiniä on parempi ohran sänkestä kuin rukiin jäljestä, sillä maa on aina jyrästettäwä ohran oralle.                                     Tämän wuorowiljelyksen kirjotin yleisölle luettawaksi juuri sen wuoksi kuin noi muutamat ukot moittiwat Jokioisia juuri tämän wuorowiljelyksen tähden ja sanowat siwu kulkeissansa tuonne kuuluisille Forssan markkinoille: ” ohoo kuin toi Jokioisten wainio olisi noin pulskeeta ruislaihoa täynnä kuin se nyt on heinää, niin ei köyhyyttä olisikan maailmassa”. Mutta jos he sen hawaitsisiwat, mikä hyöty on tuosta wuorowiljelyksestä, niin ei he puhuisikkaan noin törkeästi, sillä wuorowiljelys saattaa kaikki huonot maatkin kaswamaan, sillä kuin on wuorossa ja muutama aika heinänä, niin maa uudistuu ja mikäs hyöty on se että saadaan heiniä, niin silloin tiettään myös että tarwitaan karjaa ja tämä on se pää-asia tuolla uudenlaisella maanwiljelyksellä, että meillä on karjaa ja pellot owat hywin antawaisia wiljakasweja ja heinäkasweja. Mutta noi ukot, jotka moittiwat ja paljon pahaa puhuwat wuorowiljelyksestä, niin he ei huoli hyödystä, waan he tahtowat häwiää, sillä lukia huomaa sen tästä: nyt kun heitin niittunsa kaswawat wähän heinää, niin sen he myywät muutamaan penniin ja ajawat juuri joka lauwantaina Forssan markkinoilla, jos myytäwää taikka ei, siellä he waan tahtowat aikansa kuluttaa ja tuttawiansa terwehtää olulasi kädessä, kauppamuorit wieressä taritsewat kahwetta ja myös tuta riewää wellinkiä.  -   Täällä oli toi kulkewa karjakko S. Toiwonen opettamassa taas uutta maitotaloutta ja myös woin ja juuston tekoa ja tämmöisistä paikoista kelpaa opettaa kuin on paljon karjaa, sillä täällä on tätä nykyään 160 lehmää.  
W-t                                                                        
                                                                       

Jokioisilta 12 p. lokakuuta. Nyt on taas ilmaantunut perunoihin mätänemisen alkua ja sanowat ne tulewan kohta kohta pehmeiksi niinkuin hillukka. Näitä mätäneitä perunoita on Jokioisten ruukin seppäin kuoppiin ilmaantunut; kummapa toi on kun ei peruna enää säilyy, waikka ne muutettiin ulkomaanlaiksi. Rukiin oras on oikeen kaunista, ei ylön suurta eikä liika pientä, waan kohtuullista. Tänä wuonna tupakki antoi kahdenkertaisen sadon, sillä ne kannat otti toisen kaswannon. Ulkomaan mais-niminen kaswi antoi joksikin hywän tulon, kertoi Jokioisten puutarhuri, jota hän kojetti täällä kylmässä ilman alla. Niin myös oli täällä 4 laista ohraa ulkomaan lajia, mustaa n:o 2, kuoritointa n:o 20, Ungarin n:o 35, Gross Psanen n:o 23 ja näitten kylwö ja tulo on seuraawalla tawalla:mustaa ohraa oli kylwössä 1 kortteli, tulo siitä 2 kappaa, kuoritonta ohraa 1 kortteli, tulo 2 5/8 kappaa, Ungarin ohraa 1 ½  kort., 2 5/8 kappaa, Gross Psanen ohraa 1 ½  kort., 4 5/8 kappaa, ja kaikki mitä parhaampaa näwöltänsä, mutta mawusta en tiedä. Näitten kaswien lannotus oli kanan sonta ja käytettiin wuorowiljelys-pelloissa.  
Jokioisten poika

Jokioisilta 28 p. marraskuuta. Talwi on taas meille tullut, mutta ei tule lunta, joka olisi oikein tarpeesta. Tyytywäisyys nyt on ollut, koska ei kukaan waiwojansa walita, niin kuin edesmenneillä wuosilla oli toi ruikutus, noi warkaat alinomaisena puheena. Nyt on saatu maksaa oikein summissa menneen wuoden welkaa, kuin oli kruunulta otettu, niin kuin ohria kewäsiemeneksi ja puhdasta rahaa. -   Puhetta on pidetty että Jokioisten ja Forssan tehtain wälinen maantie tulee lewitettäwäksi 10 kyynärää leweeksi, mutta se on oikeen hywä asia, sillä se on peräti soukka muutamasta kohtaan, että pelottaa kun wastuksiin tulee. Täällä tuli toi awioliiton yhdisty oikeen suureen wauhtiin, sillä niillä ei ole mitään määrää jos wanha eli nuori, mutta waimo jouluksi. Syystä luulen heitin noin kilwasta pyrkiwän awioliittoon, että olisiwat osan ottajat tulewana wuonna herra kapteeni Josef Brehmerin perustamasta kassan korkorahasta, joka annetaan kerta wuoteessa ulos noille nuorille pariskunnille. Nyt wiimis Pyhän päiwänä eli 1 p:nä marraskuuta annettiin se herra kapteeni J. B-n perustama kassan korkoraha ulos noille nuorille pariskunnille, joka on 220 markkaa suomen rahaa ja tästä ei tule muuta kuin 3 pariskuntaa osalliseksi seuraawalla tawoin, että 2 pariskuntaa saawat kumpanenki 100 markkaa ja kolmas pariskunta 20 m., ja nämä jotka saawat edellä sanotut rahat lahjaksi, niin heitillä pitää olla hywin siiwo käytäntö, selwä lukutaito ja oleman Jokioisten kartanon alamaisten lapsia, mutta nyt wiimis Pyhän päiwänä ei tullut muuta kuin yksi ainoa pariskunta saapuwille, waikka 3 olisi saanut osansa. – Susia on ruwennut kulkemaan näillä paikoilla isoissa joukoissa 4 ja 5 aina yhdessä ja eipä ne ole arkojakan, koska ottiwat lintumiesten koiran saaliiksensa. Täällä on kuollut herra kauppamies ja puodi seisoo lukittuna, mutta kylläpä toinen awattiin kohta, joka nyt on täydestä wauhdissa kauppansa kanssa. Sepä olisi lystiä kuin täällä Jokioisilla sittekin tämä uusi puoti olisi auki, kuin tuo luwallinen puoti rupeaa kauppaansa taas, mutta kuuluu puhuttawan että se kohta seisahtaa, tää teki lystini harmiksi. Täällä on toi tanssi suuressa wallassa noilla nuorilla, erittäin O. ja P. kylässä, että se on ulosnäwöltä katsoen kuin tanssikoulu, sillä siellä on wanhat harmaapäät ja juuri pikkuiset lapset retkuttelemassa tota polkkaa, sillä se on niin noitten nuorten mielessä että teillä kulkeissa on toi äskön sanottu tanssi koetuksessa miltä näyttää. – Wiinaa on taas ruwennut kulkemaan jo hewoskuormia kylästä kylään, mutta en tiedä mainita missä tehtaat ollewat, ja enkä myös saanut kuulla mistä tehtaasta oli toi wiinakuorma kun wallesmanni hywäntahtoisesti otti pois takawarikkoon.                    Jokioisten poika

 1869

Jokioisilta 2 p. tammikuuta. Lunta on jo tullut, että on oikeen hywä rekikeli. Kunnan hallitus teki uuden päätöksen tuossa maanteitten awauksessa, että aidat owat hajotettawat pitkin maanteitten wieriä, ja ne jotka owat huutaneet teitten awauksen, niin heitin on itse aidat hajottaminen ja samoin kewäällä taas tekeminen. Nyt oli toi odotettu wapahtajan syntymäjuhla, joka wietettiin iloisesti nuorilta sekä wanhoilta, sillä kaikki oliwat ilosta täytetty, lapset ne kynttilän walossa leiskuiwat permannolla pahnoissa joulu-aatto-ehtoona, odottiwat jotakin lahjaa joulupukilta; mutta miehet ne odottiwat kanssa saalistansa kotio, kierteliwät ja wäänteliwät pahnoissa kun ei joulupukkia kuulunutkaan Perttulan kappelista, sillä pukin piti tuoman tuota kullaista wiina-kultaa, waan ei tuonutkaan, sillä jahtiwouti sulki kaksi tehdasta ja wei pannut pois korjuun, mutta Loimaalta tuli joulupukki, joka toi wiinaa. – Eläinten rutto ei ole wieläkän tauwonnut näiltä paikoilta, sillä se näytti juuri selwään Pellilän kylässä, kun kuoli yhden torpan lehmä äkkinäisesti. Noh tuosta raadosta ei pidetty mitään huolta waan sanottiin että usiasti kuolee äkkinäisesti, mutta meni kaksi kissaa syömään sitä kuollutta lehmää ja kohta kuin wähän söiwät, niin tuliwat kowaan tuskaan ja ajetuksiin; toinen kissa antoi henkensä kohta, mutta toinen parani, kuin pantiin maitoa suuhun kaatain. – Lammin kylästä 30 päiwää vasten yöllä kello 12 aikana wiime joulukuuta paloi Särklammin torpan 2 asunhuonetta juuri tuhwaksi, niin myös kaikki mitä niissä oli, paitsi ihmiset ja wielä kissa ja kanat tuliwat ulos ikkunasta; tulen syttymistä ei tiettä oikeen warmaan. Muutamat sanowat että warkaat owat wirittäneet eli rääpänneet. – Täällä oli muutama wiikko takaperin yksi ukko sekä waimo ja 2 lasta ja wielä heitillä oli pieni ympyrkäinen pöytä ja sen pöydän kannessa oli 3 kuin silmää ja nimi sillä oli pokkatuoli. Tämä pokkatuoli oli kuin joku korkia-wirkanen mies, se sanoi ihmisen ijän ja monta muuta, sillä se se nosti konttiansa ja koppas taas maahan ja pöydän kansi se kumarsi niitä flikkoja, jotka oliwat wapaat mieswäestä ja puhui se miehenkin flikalle ja sanoi sen määrän koska awioliitto yhdistyy, sen hinta oli 10 penniä ynnä muita lahjoja. – Ilma on sumuinen ollut ja wettä seisoo raskaan painon alla lumesta ja härmästä, sillä tautiselta se taaskin näyttää alottawan tällä uudella wuodella.                    
 Jokioisten poika      

Jokioisilta 4 p. helmikuuta. Wiimisinä päiwinä tammikuuta rupesi suojaamaan ja wettä satamaan ja tähän asti ollut yhtäläistä lämmintä. Lumi on melkein kaikki pois, sopisi waikka kewätouwoille mennä. toinen päiwä tätä kuuta näki kirjoittaja ihmeellisen asian, kuin kalastajat Jokioisten joessa kattoiwat rysiänsä wenheen kanssa ja matkustajat ajeliwat kärryllä, jota en minä eikä moni muukan ole ennen nähnyt, että alusta helmikuuta on ajettu kärryllä ja soudettu wenheellä täällä kesku-Suomessa. – Täällä Jokioisten rautatehtaalla tapahtui onnettomuus 2 p. tätä kuuta kello 9 aikaan aamulla, että yksi työmies, jonka nimi oli Daniel Wigström putosi takouswasaran wesipyörän alle, jossa menetti henkensä, sillä se ei ollut ihme että henki meni, kuin kohta sen pudottua seisahtui wesipyörä, waikka wesi oli päällä;  wainaja oli ollut samaa pyörää laittamassa edellisenä päiwänä ja myös samana päiwänäkin, kuin wainaaksi tuli. Tästä on lähes 40 wuotta takaperin, kuin samaan wesipyörään kuoli mies. – Muutama wiikko taan päin oli kirkossamme kokous pappilamme pykäyksestä, joka oli jo määrätty pykättäwäksi oikeuden kautta, mutta oli kokous sentään jos he rupeewat pykäystyöhön taikka menewätkö riitaan, niin he sanoiwat ettei he pykää waan panewat walitukseen. Noh sitte kysyttiin, kuka ottaa tämän asian haltuunsa, niin sittepä nousi wilkas keskustus ja sanoiwat toinen toistansa: mene sinä, mene sinä j.n.e.  
 Jokioisten poika
 

Jokioisilta 10 p. maaliskuuta. Kunnan hallitus oli koossa helmikuussa, ja keskustus oli heillä kylwöistä ja muista, jossa oli pää-asiana että ottaa ylös mitä koko Jokioisten kunnan hallinnon alle kuului suwi- ja talwi-kylwöt, hewoset, lehmät, lampaat ja niin edespäin. – Täällä otti rouwaswäki pienen koulun köyhiä lapsia warten, josta saawat oppia tawaukseen, sisältä- ulko-lukuun, niin myös luwun laskuun ja kirjoitukseen, josta olkoon kiitos tämän koulun perustajalle ynnä kouluttajille. Nyt on hauskaa olla täällä Jokioisilla, kuin on kaksi koulua, tämä Jokioisten koulu ja kappelin kiertokoulu. Kerjäläisiä taas rupee kulkemaan pieniä ja suuria, niin myös on niitten joukossa työn hakijoitakin kuljeskellut, mutta ei ole senkaltaista työn hakijata kuulunut työtä olleen hakemassa, että osaisi tehdä tehdä urkuja, waikka näitten sanomain 43 n:rossa wiime wuonna luwin J. K-llin kirjoituksesta, jossa hän tarjoo urkuin työtä täällä Jokioisilla tyydyttäwää palkkaa wastaan. – Warkauksia taas on kuulunut, joka on oikein hirwittäwää mainita, mutta lohdutan itseni että sekalainen on seurakunta. Näitä äskön sanotuita warkauksia on tapahtunut monta, sillä usia on walittanut peruna-kuoppain tyhjennystä ja heinän tekoa luokalla, mutta ei sitä siinä wielä, wietiinpä Talsolan Paawolan hewonenkin tallista, waikka kyllä oli wastoin; niin myös kiskoiwat Forssan kuormain kuljettajat Turkuun lanka-kuormista lankawihtejä pois punteista ja oliwat kokeneet niitä niin sukkelasti, että ottiwat waan yhden wihdin juuri keskeltä lankapunttia, mutta se ei heitä paljon hyödyttänyt, koska nyt päämestari istuu raudoissa; hän raukka oli ahnettunut niitä melkoisen summan, liki 70 wihdin paikoille, mutta oli hywä että saatiin kiini, ettei saa opettaa toisia kuorman wetäjitä. Köyhyyttä walittawat kaikki ne, jotka eiwät wiitsi työtä tehdä ja sanowat syyn olewan pelloissa ja Jumalan ilmoissa, mutta ei niin ole, waan toisin. Tässä tuon esim. noi lukemattomat rahtikuormain kuljettajat, jotka tekewät sitä niin pitkälti kuin on wuottaki, sillä ei sen ole soweliasta yhä ajaa rahtikuormia, joka maasta ottasi mielellänsä leipää.                                     Jokioisten poika

Jokioisilta 5 p. huhtikuuta. Nyt oli toi odotettu pääsiäisjuhla, jossa saatiin syödä mämmiä ja hyppiä ilosta pukkalaudalla, josta se oliki oikeen mieluista työtä nuorisolla.  - Wiinasta wimmattuna en nähnyt ketään nuorta en wanhaakaan, niin luullaksenin owat tehtaat häwitetyt taikka köyhtyneet.  - Suwi on jo tulossa, sillä eilen ja tänäpänä on satanut wettä, joka rikkoi rekikelin että kärryllä ajetaan ja jopa kuulin leiwosenkin laulun ilmasta wisertäwän. Täällä naiwat yhtä päätä noi lesket harmaapäät että oikein harmittaa nuoria, sillä eilen kuuntelin oikeen ihmeekseni kirkossa kuin yksi leski-waimo joka oli yli 70 wuoden wanha kuulutettiin awioliittoon.                                                                             
Jokioisten poika

Jokioisilta 3 p. toukokuuta. Kewätoukoja on jo tehty täällä, sillä muutamat owat herneet ja kaurat kylwäneet, mutta ei kaikkein ole wielä alussakaan. Ukkosen jylinä on jo kuultu täällä huhtikuun 28 p. aamulla, ja kohta löi ilman kylmäksi, tuuli se meni pohjaan, joka toi lumipilwet, josta nyt on saatu lunta. – Köyhyyttä walitetaan täälläkin, mutta ei juuri hirmuista hätää ole, kuin oli wiimis wuonna, sillä kerjäläiset owat wähä wähemmästä, waan niitten sijaan on tullut työn hakijoita niin suurissa joukoissa, ettei työt piisaa, jonka wuoksi he owat menneet pois toisiin paikkoin työtä hakemaan; laiskaksi en saata heitä sanoa, koska olisiwat töissä ruokansakin edestä. – Pikakulkuri on täällä kojetuksia tehnyt, mutta jos tämänlaiset koneet sopisiwat kuormain kuljettajaksi, niin se olisi hywä ja hywin suureta tarpeesta, koska hewosten ruoka on melkein lopussa, ja rahtikuorman kulkukin loppuisi. – Muutama wiikko takaperin meniwät warkaat ikkunan murtamisella yöllä Jokioisten kauppapuodiin, mutta ei tehneet suurta wahinkoa. H:n kylästä W:n torpasta warastettiin hewonen, mutta saatiin pian kiinni.                                     Jokioisten poika                                                                                                                                                     

Jokioisilta 5 p. heinäkuuta. Tänäpänä aamulla oli maa walkoinen kylmyydesstä, ja perunan pienet taimet oliwat kowasta kylmyydestä mustaksi tulleet, mutta kiitos Jumalalle olkoon, sillä rukiit ja muut suwitouwot eiwät näytä olewan turmiossa. Sateista aikaa on ollut, mutta ei sentään ole turmellut ihmisten toiwoja, waikka se monesti on näyttänyt hywin kamalalta, kun pilwet owat olleet pelottawan mustat ja kowa ukkosen jylinä. Muutama wiikko tästä takaperin oli täällä kunnan jäsenet koossa keskustelemassa yhteisistä asioista, niin kuin siitä että piiat ja rengit taikka kaikki köyhä kansa tästä kunnasta ei saa naida, muutoin kuin jos he panewat 100 markkaa rahaa kunnan kassaan niin kuin takaukseksi; saa nyt nähdä kuinka käy. Nyt taas meni toi kauwan odotettu Juhanneksen juhla ohitse, sillä tietysti sitä kaikki odottiwat, mutta erittäin noi nuoret pariskunnat sen wuoksi kuin toiwoiwat kaikki osaa tuosta kunniarahasta, kuin täällä lahjoitetaan joka Juhanneksen päiwänä nuorille ja siiwoille pariskunnille, tällä tawalla että 2 ensimmäistä saawat kumpanenkin 100 markkaa ja yksi saa 20 markkaa. Sillä sitä ei anneta useimmalle kuin 3 pariskunnalle, mutta jos usiampi osaawat tulla kunnia-rahan arwoon, niin sitte lyödään arpaa, mutta nyt ei päässyt kuin 3 pariskuntaa saapuwille. – Nyt on meitillä puute satula-maakarista, kuin kuolema on korjannut kaksi satula-maakaria pois. – Susia kuuluu kulkewan joka paikassa ja pahoja tekewät missä waan saama salwaa, erittäin warsat owat paras ruoka susilla. – Taas näyttää olewan karjan tauti likkeellä, koska Turusta palawaa matkustawaisen hewonen kuoli maantiellä kuorman eteen ja Haapaniemen kylästä kuoli lehmä äkillisesti laitumella. Tänä wuonna näyttää tulewan hywä heinä niitulle jos waan ei tule sateista aikaa heinän teon aikana, niin kyllä sitte taas saadaan heiniä, että kelpaa elukoita pitää, mutta se on yhtä kaikki, waikka olisi kummoinen heinän tulo, ei elukat ole sen paremmat, waan melkein huonommat, erittäin hewoset, kuin wetäwät ruokansa myytäwäksi pitkin maailmaa; kohta kuin heinät owat loppuneet myydä, niin hewoset ja muut luontokappaleet owat miehissä ylös nostettawa syömään, joka on kyllä surkeata. Jokioisten kartanossa on laitettu uudentapanen maidon säilytyshuone, jossa säilytetään maito kuumilla ilmoilla suwis-aikana. Laitos on tehty näin että siinä on suuri kaiwo alla ja kaiwon päällä on iso loota, jossa pidetään kylmää wettä ja ja jäitä ja maito-saawit siinä wedessä ja jäiden keskellä. Kaikki, jotka owat käyneet tätä katsomassa, owat tulleet siihen päätökseen, että se on kaikkein paras keino mitä olla taitaa maidon säilytys-laitoksista. Tänä kewäänä jaettiin kaikki maantiet, ja Waulammin ja Kurjenmäen siltain ylitten ajo on kielletty siltain heikkouden wuoksi.                                            
Jokioisten poika
                                                                                                       

Jokioisilta 4 p. syyskuuta. Nyt owat jo kaikki leikut jo melkein lopussa, ettei muuta enää ole maassa, kuin ainoastaan juurikaswit. Täällä owat kaikki maamiehet, jotka kyntäwät ja kylwäwät, ilosta täytetyt, kuin heitin toiwonsa owat tulleet siunatuksi wiljan saaliilla; sillä täällä ei ole mikään wahinko turmellut, niinkuin olen lukenut sanomista kuinka ukkosen ilma on paljo tehnyt pahaa, mutta Jumalan kiitos täällä ei ole satanut liiaksi, sillä sen minkä olemme saaneet sadetta, niin se on ollut meille tarpeesta. Syyskylwöt owat jo tehty, mutta kuin ilman nyt löi kolkoksi ja ompa ollut yöhallojakin tällä wiikolla, päiwillä sadellut wettä ja jäitä kowan pohjatuulen kanssa, niin ei woi kylwöt oikein hywin kaswaa. Nyt on rukiit 16 ja 19 markan waiheella maksaneet. Kuin wilja tuli halwaksi, niin työwäki kohosiwat korkeisiin palkkoin. Mikä kumma on toi ? Ja silloin kun wilja on tyyristä, niin työwäki on halpaa. Menny  wuonna oli työwäki hywin halpaa, että ei muusta palkasta ollutkaan puhetta kuin waan sai ruuwan, mutta nyt on toinen ääni kellossa, sillä ei nyt saa työwäkeä, waikka annetaan ruoka ja kaffetta ynnä hywä palkka, waan wielä moniaat kysywät, saako wehnästä kaffeen kanssa. Tämä on kuin pikkusen kiusan-tekoa noille isäntä-miehille, kun ne paniwat mennyt wuonna kaikki palkollisensa pois ja sanoiwat: kyllä työwäkeä saa, ja rupesiwat tässä uskossa isännät itse isänniksi ja rengeiksi ja emännät taas ottiwat oman toimensa rinnalle piian toimen ja tehtäwän; näin oliwat talot menny wuonna wähissä wäjissä, kun ei ollut muuta talossa kuin isäntä ja emäntä ynnä pienoiset lapset. Tästäpä jo jokahinen arwaa mihin toi nuori palkkawäki ottiwat turwansa, sillä ei heillä ollut yhtään turwaa, waan kaikki sanoiwat noita raukkoja: tehkäät työtä, mutta missä oli se paikka, kuin olisi tehty työtä kun kukaan ei antanutkaan, waan sanoiwat, kyllä minä ne teen itte. Nyt owat nuori wäki menneet sinne ja tänne ympäri maata niin myös tehtaisiin ja juuri sen wuoksi on nyt suuri haku isännillä työwäestä, sillä se on harwa paikka, missä oli palkolliset talonpoikaisissa taloissa.                                                     Jokioisten poika

Jokioisilta 1 p. lokakuuta. Taas rupee luonto syksyltä näyttämään, sillä puut ne lehtinsä pudottawat ja kaikki lukemattomat kaswit ynnä kukkaset owat maahan hukkuneet, kurjet ja pääskyset ynnä kaikki muuttolinnut jättiwät meitin tänne tuta kylmän henkistä pohjolan ukkoa wartoamaan. Ruwis-wainioihin on ilmaantunut juuri-matoja, jotka syö rukiin oraksen juuret muutamista paikoin. Perunoihin on taas ilmaantunut wähän pahentumisen alkua. – Täällä tapahtui muutama wiikko takaperin onneton tapaus Rehtijärwen kylässä yhdessä torpassa, kun 70 wuoden wanha torpan muori putosi jalkansa poikki nilkasta niin pahoin että meni luu, liha ja suonet poikki, ettei pidä kiini muuta kuin yhdeltä puolen wähäsen suonia. Tämä putous ei ollut korkeemmalta kuin neljänneltä astimelta wintin rapuista. Samassa kylässä niitti yksi mies heinää niitullansa, josta ei huomannut omaa poikansa, joka oli juuri hänen takanansa, josta onnettomuudeksensa löi wikahteella poikansa leukaperiin, mutta onneksi ei se käynyt kowin pahoin. Lapsista pitäisi aina pidettämän tarkka peräänkattomus, ettei pääsisi niin liki teräkaluja. – Jokioisten joessa on nyt niin wähän wettä, etten ole semmoista koskaan nähnyt, että kiwet ja koko jojen pohja näkyy, että myllystä ei näy muuta kuin 1 pari kiwiä, waikka on 4 paria, ja äärettömästi odottaa miehiä myllykalunsa kanssa tuon huonosti käywän kiwen wieressä. Onhan nyt sadellutkin, mutta sentään wesi kuiwaa pois jojesta, luullakseni tydytetään liika paljon wettä Foorssan tydytyksistä. – Naapuripitäjässä yhdessä paikassa kun paljon on naisia, tuumailiwat mokoman keinon poikia anastaaksensa wehnäleiwällä; kuule lukija, nämä mokomat naiset tekiwät noitumuksen ja ottiwat wehnäset sen wälikappaleeksi sillä wiisaudella että pojat näitten wehnästen syötyä rupeisiwat heidän tykönänsä käymään, mutta ei käynyt naisten tuumaus päihin, sillä K. kylän sonni ne saiki ja söi ja wehnästen syötyä kohta sonni tunki naiset, josta täyttä wauhtia ajamaan naisia takaa. Muitten ei sowi ottaa tästä pahaa puoleensa, waan ne kuin tuntee asian paremmin kuin minä.                                                                
J.p

Jokioisilta 1 p. joulukuuta. Täällä on ollut näillä ajoilla iso tuumaileminen kansakoulun perustamisesta tähän Jokioisten seurakuntaan ja samasta asiasta on jo pidetty kaksi kertaa kirkon-kokouskin, mutta talonpojat lyöwät sitä wastoin ja Jokioisten kartanon haltia herra G. Brehmer puolustaa koulua ja lupaa antaa yhden pytingin, joka on sopiwa kouluksi ja maata niin paljon kuin koulu asetus waatii. Tämä laitos olisi hywä, kuin se tulisi seurakuntaan, mutta siinä toiwossa olen että saamme Jokioisille kansakoulun, terwe olkoon hänen tulonsa! Täällä kuultiin ukkosen jyristys 14 p. lokakuuta kello 4 aikana ehtoopuolella, joksikin kowin se jyristi ja iski tulta. Noi wanhat ukot, jotka owat luonnon olennoita tuumailleet, he sanowat tietäwän pitkälti lämmintä syksyn päälle, ja niin se onkin ollut, sillä ei ole wielä ollut oikeen hywää rekikeliä, waan sekalaista, koska ajetaan kärryillä ja reillä, ja maa ei ole ollenkaan kylmettynyt, silläpä ei mene maamies pois pelloltansa, waan kyntää nyt joulukuussa yhtä hywin kuin syyskuussakin, ja sen wakuuttaa wareskin, kun käyskentelee kynnön päällä ja sanoo: praa, praa.  Täällä oleskeli muan poika, joka oli teko-mykkä, usiampija wiikkoja ja häntä suosittiin oikeen ihmis-ystäwyydellä; kun poika oli saanut nähdä kaikki paikat, niin hän täytti mokoman päätöksensä, meni pois ja wei siitä paikasta, jossa enemmin oli tuttu, 25 markan setelin myötänsä, mutta ei päässyt juuri kauwaksi, kun saatiin kiinni rahan waihetuksessa , ja myös osasi selwästi puhua, waikka täällä oli ihan mykkä. – Noi ulkomaan ohra-lait, joita täällä Jokioisten kartanossa on kojetettu kaswattaa, owat tänä wuonna antaneet seuraawaiset tulot: mustat ohrat antoiwat 121/2 siemenet, Gross Psanen ohrat 20 siemenet, kuorittomat ohrat 19 siemenet; nämät ohran lait oliwat jo toisen kaswun täällä kaswaneet.            
Jokioisten poika                                                                                             
                                       

 1870

Jokioisilta 28 p. maaliskuuta. Nyt tulee tietysti kansakoulu rakennettawaksi tähän Jokioisten seurakuntaan; koska jo on aineita kuulutettu koulun rakennusta warten  tuotawaksi. Työn luulen aljettawan kohta kuin ilmat tulewat lämpyseksi ja aineet saadaan koulu asemalle. - Tänä talwena on summista wedetty parruja Kalwolan ja Tammelan metsistä Turun laiwawarwiin ja joita tämän paikan ihmiset owat kuljettaneet, waikka on ollu huono keli noin suurille puille, jotta ainakin tarwitaan 2 ja 3 hewosta yhtäkin puuta wetäin. Näitä parruja wetäissä palelsi yksi mies molemmat jalkansa Turusta kotio tullessa. – Kiipun kylässä Kurkun talossa on nyt nykyään kuollut 4 raawas-elukkaa äkkinäisesti, josta näyttää, että karjan tauti alottaa tulla näillekin paikoille, mutta on se toisaalta katsoen niin kuin joku olisi pahanilkisesti tehnyt tämmöisen kowan wahingon tätä köyhää taloa kohtaan, kuin talon naweton  wajasta wedettiin sonta pois, niin sieltä löyttiin pönttö sontaa kätkettynä ja täytettynä kowin pahalle haisewalla wesiaineella, ja elukat ei yksikään ollut kuollut päiwällä, waan aamulla hywin aikaisin, eikä ehtoolla ole ollut pienintäkän kiwun merkkiä niistä. niin tämä on oikein kummallista, jota en woi sanoa rutto-taudiksi enkä noitain taudiksi. – Yöt owat olleet kylmiä ja kylmä itätuuli, tänäpänä on lämmin ja rekikeli on joksikin huonoa. Suwilintu on meillä wares, ja se on täällä ollut koko talwen; kurkikin on kanssa nähty muutamilla soilla aina läpimiten koko talwen lämpysempinä aikoina.                                                            
Jokioisten poika                                                                                                       
               

Jokioisilta 25 p. huhtikuuta. Nyt saan sanoa että meillä on suwi täällä Hämeessä, sillä lumi ja kylmä talwi jättiwät meitin hywästi ja toi suloinen kewät terwehtelee meitä noilla monilukuisilla suwi-lintuin kaunilla laulun sääweleillä, nyt suwi lähenee, päiwät pitenee ja maamiehet häärääwät pelloilla. – Tänäpänä kello 2 ja 3 wälillä ip. käwi ukkosen ilma joksikin kowin. Se alkoi lounaasta ja kulki kaakkoa kohden, ja noin tuntia myöhemmin näkyi taiwaan kaari pilwistä kaakon puolella. Saa nyt nähdä mimmoinen wuosi saadaan näillä paikoilla, kuin ukkonen huhtikuussa jyristää.  Kyllä nuo wanhat ja tietowiisaat tämän paikan sanowat, yksi sitä, toinen tätä, kylmää suwea ja sateista heinä-aikaa. – Jokioisten kartanosta aljettiin kauroja kylwämään 19 p. tätä kuuta ja yhtä mittaa oltu kylwyin teossa. – Rehtijärwen kylässä paloi yöllä t.k.12 päiwää wastaan yhden torpan sekä asuin- että ulkohuoneet. Apua ei ollu saapuwilla ja tuuli käwi joksikin isosti. Kalut ja kappaleet jäiwät kaikki tulen uhriksi, niin myös 9 elukkaa, paitti hewonen saatiin pelastetuksi. Torpan isäntä herättyä katsoi ikkunasta ulos ja peljästyi kuin ilma oli niin walkonen. Nousi kiireesti ylös ja juoksi ulos katsomaan ja kohta kuin owen aukaisi, niin walkia tunki porstuasta sisälle, että lapsetkin täytyi heittää nukkuneena ulos ikkunasta. – Naimaan kiiruttawat nuoret ja wanhat oikeen kilwasta, mutta ei niistä tahdo tulla walmista; totta heitin on lystiä poikain olla sulhasina ja tyttöjen morsiamina.                                                                                                                                   
Jokioisten poika

Jokioisilta 11 p. toukokuuta. Sananlaskussa sanotaan, että käki tuo suwen sanoman ja pääskynen päiwän lämpimän mutta nyt woitti pääskynen käen, sillä eilen nähtiin täällä ensimmäiset pääskyset, josta wanhat ihmiset ennustawat kuiwaa ja kowin lämmintä suwea. – Menneellä wiikolla näki yksi mies teerellä pienoiset pojat, juoksentelewan riukukasan ympärillä, jota hän wakuuttaa todeksi. – Täällä kulki yksi matkustawainen herran muotoinen mies, joka tuli Tampereen puolesta kyydillä ja pysäytti Jokioisten kestikiewariin yöseksi ja pyysi illallista, jota sai, ja illallisen jälkeen menihän lewolle, niin myös kestikiewarin wäki. Mutta aamulla herättyä mentiin herraa kattomaan, niin eipä herra herraa enää ollutkaan kestikiewarissa; hän oli mennyt pois ilman hewosta ja jätti kaikki maksamata mitä oli ottanut. Ei hän kuitenkaan mitään ottanut myötänsä. – Rukiin oraat owat joksikin kauniit.
Jokioisten poika                                                    

Jokioisilta 11 p. elokuuta. Päiwät lyhenee ja yöt pitenee. Nyt on ollut hywin kaunista heinä-aikaa ja saatu paljon heiniä ja jywiä. Ukkonen on tänä suvena jyristänyt näillä paikoilla Juhannuksesta asti aina näihin aikoin melkein joka päiwä, mutta ei ole sentään paljon satanut eikä mitää vahinkoa tehnyt, Jumalan kiitos. – Rukiin leikku on jo lopussa ja suwi-wiljoja leikataan parhaallansa; rukiita riihitään ja syyskylwön tewossa maamiehet häärääwät. Jokioisten kansakoulu on jo walmis, mutta opettajaa waan puuttuu. – Niemen kylästä meni Tuomolan talon renki heinäkuun 17 p. jälkeen puolen päiwän äskön sanotun talon alla olewaan jokeen, johon kuoli. – Täällä owat muutamat naiset nuoret naimattomat ottaneet mokoman keinon että myywät hiuksensa laukkuryssille ja nyt owat itse semmoisia kero-päitä kuin wesikopista tulleita.  - Wanhat leskimiehet opettiwat pojille mokoman keinon tuohon yöwarwastus-juoksuun, kun lesket harmaapäät warwastiwat poikainsa kanssa kilpaa, niin he pitäwät hewosen kriimun aina muassansa että jos joskus nukahtas liiemmäksi ja kotio mennessä saapuis tulemaan joku wastaan, niin häpiä olisi wanhain sanoa naisten tyköä tulewansa, mutta kuin on hewosen kriimu kainalossa, niin sen wuoksi on muhkea sanoa: olen hakenut koko yön hewostani, mutta en ole löytänyt. Ja nyt on pojilla sama keino kuin lähtewät warwastusmatkalle, niin ottawat kriimun kohta mukaansa ja kehuwat sitä tapaa hywäksi. Wanhat aina wiisaat, mutta muoret nöyrät oppimaan.  - Näillä paikoilla on toi silmiin pistäwä wanhanaikainen tapa noilla nuorisoilla että wiewät koristetun pienen köpin sille tytölle, kuin on ensi kerran kuulutettu awioliittoon: moniat tytöt saawat näitä koristettuja köppejä monta kymmentä, ja niillä koristawat kammion seinäät ja panewatpa muutamia ikkunoihin, että matkustawainen saa nähdä mistä talosta on äskön kuulutettu morsiain.                
Jokioisten poika                                                                                                                             
                            

1871

Jokioisilta 15 p. heinäkuuta. Nyt aljettiin heinän teko näillä paikoilla, saa nyt nähdä onko poutaista heinän-aikaa niin kuin muutamat owat ennustaneet. 3 p. tässä kuussa kello 4 ja 9 wälillä iltapuolella käwi ukkonen niin kowin, ettei ihmiset sanoneet muistawansa niin rajua ja pelottawaista ukkosen jyristystä ja walkeen leiskunaa. Samassa satoi hirmuisia rakeita, joka hakkasi wiljakasweja maahan ja turmeli paljon puita metsistä; se rajesade ei sopinut näillä paikoin juuri paljon peltoin yli kulkemaan. Samana iltana kello 9 ja 10 wälissä oli iso wesitulwa, joka teki äärettömän wahingon, se rikkoi kaksi tytyä, myllyin, sahan ja olutehtaan wesiruuhet ja wei myötänsä, niin myös ison joukon sahatukkeja, ja nyt on hywin kamala katsella, kuin koko Jokioisten koski on melkein juuri puhdas; samassa se rikkoi 4 siltaa Jokioisten ja Forssan wälisellä maantiellä ettei matkustawaiset päässeet kulkemaan; näin suuria wahingoita on tehnyt wesi ja ukkosen woima. Rukiin laihot owat hywin kauniita ja tekewät jywää; kaura, ohra, herneet, perunat ja sanalla sanoin kaikki kewätouwot owat huonon-puolisia tän ylöllisen sateen wuoksi. – Heiniä näyttää tulewan nyt huonoinki maihin, mutta ne joilla on jokiluhtaa, niin ne ei saa yhtään mitään, sillä wesi  on maannut koko heinän kaswin-ajan luhdan päällä. Paljo olisi minulla wielä kirjotettawaa, mutta en kerkii, sillä nyt täytyy mennä kuiwia heiniä kokoomaan.        
Jokioisten poika                                                                                                                                                           

1872

Jokioisilta 25.p marraskuuta. Täällä on ollut puute suuri senwuoksi, kun ei ole lainakirjastoa, mutta nyt ollaan toiwossa, sillä kansakoulun opettaja Kahilainen on kirjoittanut listan, jossa on kirjoitettuna lainakirjaston perustamisesta, ja siihen on jo hywin paljon rahan-lahjoitusmääriä kirjoitettu. Tällä tawalla nyt perustuu lainakirjasto Jokioisilla, joka on hauska nähdä ja kuulla; tähän toimeen toiwotan onnea, että se pian walmistuisi täyteen käytäntöön.  - Wiime elokuussa tapahtui Jokioisten rautatehtaalla surkia onnettomuus, kun seppä G. Ståhle horjahtui taappäin, josta raudan takouswasaran rattaat tarttuiwat häneen kiinni ja wetiwät G. Ståhlen rattaisiin, josta hän musertui niin pahoin, että paikalla kuoli. Wainaja oli wanhempia seppiä Jokioisten ruukilla; hän jätti lesken ja lapset. Rukiin oraat owat hywin kauniita; jos maan tulee kaunis kewä, niin woi olla maamiehet hywässä toiwossa. Perunoita saatiin hywin, mutta ne mätänewät niin suuressa määrässä, etten taida sitä niin kirjoittaa. Tätä minä kysyn, jos muualla pitäjissä on perunoissa mätänemisen surmaa, ja mikä olisi paras keino estää pois taudit perunoista; tästä pyytäsin wiisaampia kirjoittamaan sanomiin. - Suwi ja talwi owat riitaa pitäneet. Menneellä wiikolla oli niin kylmä, että joki meni jäähän ja pojat rupesiwat luistimaan ristiin rauhaan lasiliukkaalla jokijäällä, ja tuli myös hiukan luntakin, että rekikin kulki. Mutta nyt on toisin; lumi on poissa, joki on sula ja wettä sataa, ilma on hywin lämmin.  - Nuorisolla on ollut hywin hauskaa; tanssi huwia on ollut ja häitä myös paljon pidetty; noh se ei ole outoa. - Muuten täällä ollaan niin kuin muuallakin; sekalainen on seurakunta.                       
Jokioisten poika

1878

Jokioisilta 17 p. elokuuta. Heinänteko on jo lopussa jokaiselta ja niitä saatiin toinen verta enemmän kuin wiime wuonna niin myös oikein hywiä, rukiit on jo myös leikattu.. Halla teki wähäsen tuhojansa perunalle; muille kasweille se ei luullakseni tehnyt sanottawaa. 10 p. tässä kuussa kello 1 aikana päiwällä käwi kowa ukkonen kowan jyristysten ja sateen kanssa ja samassa löi salama Ojasten kylässä Mäkilän torpan asuntohuoneeseen Ensin se wiitteli wesikaton malkoja pitkin, siitä se meni pääseinästä ullakkoon ja ullakosta asuntohuoneeseen, pudotti pyssyn seinästä ja rikkoi tukin, ja yhtä ja toista pientä merkkijä jätti se huoneeseen. Onneksi oliwat ihmiset toisessa huoneessa; kowan riuskinan kuultua tuli talonwäki katsomaan mitä oli tapahtunut; owen awastua näkiwät huoneen sauhua täynnä tulenkipunoita tippuwan alas katosta, vaan samassa sai isäntä ämpärillisen vettä, juoksi ullakkoon ja samassa oli walkea sammunut. Wahinkoa ei se tehnyt enempää. Samalla wiikolla käwi kowa tuulispää ja repi rikki yhden mökkiläisen huoneen katon ja korsteenin Kiipun kylästä. Latowainion ja Jänhijoen kyläin metsässä oli  menneellä wiikolla walkea walloillaan, tietämätöntä mistä oli mettään haskoittunut. Koirilla oli kowa aika tänä suwena, sillä moni menetti henkensäki, syystä kun kuin koirain werotus tuli täyteen woimaa; paljo wähentywät koirat noilta paikoilta, ja niillä kuin on koira niin sen kaulassa messinkinen wapauden merkki. Kaikki ne kapineet, jotka olivat kewätalwen ja kewäsuwen killetyt tai tarpeettomat liikkumasta, owat nyt wirkainsa toimeen ruwenneet. Warstain ryske riihistä, pyssyin pauke ja torwin toitotus, räikän rätinä metsistä, krapuhaawitten sälinä poikain selistä, jotka kiiruhtawat jokirantaan. Pienenläntä kärme tapettiin Jokioisten kartanon nawetan ja maantien wälillä, wähän kummallista kuin kärme uskalsi tulla näin ihmisten yheyteen. Ruis kylwyjä on tehty hywin ahkeraan koko tämä wiikko. Eilen kaunista sadetta, tänäpänä pouta.                              
Jokioisten poika

1880

Jokioisilta 1 p. syyskuuta. Sudet tappoiwat 38 lammasta, 5 mullia, 1 wasikan, 1 warsan wiimis elokuun aikana ja tämä susien tekemä wahinko on arwion mukaan 378 markkaa. Huomenna on susi-jahti. Wiimis sunnuntaina toi torppari K. Mikkola laitumelta hewosensa kotio jonka etunen jalka oli poikki, jonka wuoksi hewonen täytyi tappaa. Tätä myös sanowat että se on susien peljätyksestä jalkansa taittanut. Hewonen oli arwattu 200 markan arwoiseksi. Hewosta warten pitäisi olla wakutus-rahasto, ainakin minun mielestäni.                                                                                     
K.G.W

1882

Jokioisilta, 27 p:nä tammik. Wiime tiistaina oli kowa tuuli, jommoista ei näillä paikoilla ole hiljattain nähty. Se kaateli heinä- ja olkikuormia maantiellä niin myös puita paljon metsistä. Nummelan kartanosta repi se naweton katon rikki ja kanttorin asunnosta se rikkoi ikkunainruutuja.  Ihmeteltävää talvea kun nyt on tammikuu ja sentään sataa wettä ja rattailla ajellaan. Jokioisten rauta- ja naulatehtaitten ne lapset, jotka käyvät kansakoulua, lahjoittiwat kansakoulun opettajalle T. Koskiselle Tuomaanpäivänä kauniin pöytä-lampun niin myös T. Koskisen rouvalle Selmanpäivänä kauniin kahvi-tarjottimen ja se täynnä hienoja wehnä- ja mesileipiä. Tämä on kaunista kuin oppilaat näin owat rakastuneet opettajaansa. 

Sanomalehtien lukeminen on näillä paikoilla hyvin edistynyt, sillä niitä tulee jotensakin paljon tänäkin wuonna, waikka luulimme ihmisten pitäwän köyhää wuotta. Mutta ”luulo ei ole tiedon väärtti”, koska Koiviston postikonttorin kautta tulee seuraawat sanomalehdet: Sanomia Turusta 35 kappaletta, Uusi Suometar 8, Hämeen Sanomia 5, Hämäläinen 2, Kansan Ystäwä 5, Kyläkirjaston Kuwalehti 33, Kyläkirjasto 2, Pilkkakirves 1, Aamulehti 4, Tampereen Sanomat 2, Waasan Lehti 1, Satakunta 1, Sumalainen Wirallinen Lehti 3, Kristillisiä Sanomia 5, Nuorukainen 8, Sanansaattaja 6, Suomen Lähetys-Sanomia 5,  Raittiuden ystäwä 1, Kristillinen Kuwalehti Lapsille 2,  Walwoja 1, Pietarin Wiikko-Sanomat 1. Ruotsalaisia: Helsingfors Dagblad 5, Morgonbladet 1, Åbo Underrättelser 2, Östra Nyland 2, Tidning för Handel och Industri 1, Biet 3, Sändebudet 1,  Nya Dagligt Allehanda 1, Dagens Nyheter 2, Östgöta Korrespondenten 1, Norden 1, Skånska Aftonbladet 1, Tidskrift för Landtmän 1, Tidning för Trädgårdsodlare 1, Arbetarbladet 1,  Swenska Weckobladet 4, Tidning för Alla 4, Söndags Nisse 1, Kasper 1, Hemwännen 2  ja Barnens Tidning 1.

Jokioisten kartanon uljas tiilistä rakennettu talli sisustettiin wiime suwena uudesti. Semmoista en luule monessakaa maan-kartanossa olewan. Tämän tallin permannon alle tehtiin suuret wiemärit harmaasta kiwestä ja silattiin sementtiä, jossa pidetään suo-multaa sillä, että hewosten wirtsa woimistaa mullan. Permanto on tehty niin myös hinkaloin permannot pieniksi hakatuista kiwistä ja sementistä, hinkaloin ali osa on waletusta raudasta, niin myös raput, syöttöpöytä owat myös waletusta raudasta. Kaikki paikat owat kauniisti öljywärillä maalatut. Wettä tulee putkista joka paikkaan kartanoa, tallin ullakolla olewasta suureta wesi-säiliöstä niin myös talliin ja meijeriin.                                             

K.G.W-t.

Jokioisilta, syysk. 4 p. (ST 11.9.1882) Tämä suwi on ollut mitä suotuisampi, jonka wuoksi kaikki wiljat walmistuiwat yhteen aikaan ja sepä antoi maanmiehille aika kiirettä wiljain korjaamiseen, niin myös rukiin kylwö, niin sanoakseni kaikki syyssuvi-työt owat yhteen aikaan. Elokuun 29 p. käwi kowa ukkosen-ilma kowan sateen kanssa. Nyt on jo melkein kolme wiikkoa satanut melkein joka päiwä, joka jo tulee liialliseksi. Perunan naatit owat taas ruwenneet mätänemään ja jo on hiukan mätänemisen wikaa perunoissakin. 19 p. elokuuta kello 9 aikana aamulla paloi Pellilän kylässä Rasilan nimisen torpan asuinhuoneet poroksi, niin myös kaikki irtaimisto ettei jäänyt Rasilan asukkaille muuta kuin waatteet kuin silloin päällä oli. Walkea alkoi ullakosta ja lewisi niin hätään koko huoneistoon, että pelastusneuvot oliwat turhat. Torpan wäki oli silloin suuruksella. Turmio ei tule kuin ihminen luulee. Jokioisten rautatehtaalla yksi pikkunen putosi toisen kerroksen ikkunasta kowalle tantereelle ja samoin toinen pienoinen poika putosi yhden uuden rakennuksen telineiltä, joka oli hywin korkea, mutta eiwät saaneet mitään tuottamuksia, sillä jo toisena päiwänä ne taas leikkivät ulkona toisten lasten kanssa.

                Menneessä kuussa totutti ja koetteli muuan lumppuri hewostansa millä lailla se paremmin kulkisi. Ensin hän ajoi hengissä olewan hevos koninsa kanssa ja sitten hän ajeli kuollunna olewalla hewosella. Asia oli näin: Lumpustaja meni hevosensa kanssa Rehtjärwen kylästä oikotietä Wierilän kylään. Tiellä oli hän nukkunut kärryillä istuwaltaan ja huono hewosensa oli kompastunut silmilleen ja pää jäänyt rinnan alle, johon kuoli. Tätä ei mies ollenkaan huomannut, waan torkkui yhä kärryillä, ennen kuin osaantui tulla muita matkustawaisia, jotka nukkuwan miehen herättiwät. Mies herätessänsä sanoi ”hoplaa”, mutta samassa keksiwät silmät, että hewosensa oli kuollut.

Täällä on jo niin pitkälle tultu maanwiljelysasiain kanssa, että on ruwettu pitämään keskustelemuksia eli luentoa maanviljelystalonpoikain kesken. Ja tämänlaista keskustelemusta on jo pidetty wiisi kertaa, ja tawallisesti niissä on ollut isäntä-miehiä, talollisia että torppareita. Näitä maanwiljelysluentoja on pidetty seuraawain tykönä: kanttoori R. Snellin tykönä kaksi kertaa, Klemelän talossa Kiipun kylässä yksi kerta, Ustan talossa Waulamin kylässä yksi kerta, Särkilammin torpassa Lammin kylässä yksi kerta. Keskustelemuksen aiheena oli mihin aikaan kesäpeltoa on paras reerata ja mikä aika on paras tehdä ruwis-kylwöä. Niin oli myös keskusteltu ojittamis-työstä ja kyntöauran hywyydestä ja kuinka aura on reerattawa.

Tänään matkusti 3 nuorta miestä Amerikkaan Jokioisten tehtaalta.                              

Jokioisten poika

1883

Jokioisilta, 3 p. helmikuuta. Tänä wuonna tulee Koiwiston postikonttoorin kautta sanomalehtiä Jokioisille seuraawa määrä: Sanomia Turusta 17 kapp., Uusi Suometar 3 kapp., Tampere 2 kapp., Aura 2 kapp., Aamulehti 2 kapp., Suomen Teollisuus Lehti 2 kapp., Suomen Raittiusseuran Lehti 2 kapp., Raittiuden ystäwä 2 kapp., Nuorukainen 6 kapp., Sanansaattaja 3 kapp., Kristillisiä Sanomia 6 kapp., Työmiehen Toweri 2 kapp., Turun Lehti 6 kapp., Hämeen Sanomat 1 kapp., Kristillinen Kuwalehti Lapsille 1 kapp., Satakunta 1 kapp., Waasan Lehti 1 kapp., Keski-Suomi 1 kapp., Kyläkirjaston Kuwalehti 50 kapp. Niin myös tuo iloinen nuorten lemmitty ja wanhain iltahuvi Pilkkakirves 2 kapp. Suomen ruotsalaisia lehtiä: Helsingfors Dagblad 4 kapp., Åbo Tidning 3 kapp., Spets 1 kapp., Biet 1 kapp. Ruotsista ulos tulewia lehtiä owat: Nya Dagligt Allehanda stora upplagan 1 kapp., Dagens Nyheter 2 kapp., Östgöta Korrespondenten 1 kapp., Norden 1 kapp., Skånska Aftonbladet 1 kapp., Tidskrift för Landtmän 1 kapp., Nya Wermlandstidningen 1 kapp.

Tänä wuonna ei tule juuri niin paljon sanomalehtiä kuin viime wuonna; mutta sentään tulee niitä nytkin niin paljon, ettei kukaan voi sanoa ”sanomain lukeminen on jo perin huonolla kannalla Jokioisilla”.

Wiime maanantai-iltana alkoi kowa myrsky, joka kesti melkein tiistai aamuun asti silloin käwi niin kowa tuuli ettei tahtonut ihminen pystyssä pysyä, ja myös samassa tuli lunta niin ettei tainnut silmiänsä auki pitää. Tiistai-aamuna oli myrsky heikentynyt ja ilma niin lämmin että huoneitten katolta wesi juoksi. Nyt on taas koko loppuviikon lunta pyryttänyt, että on ollut maantie awaajilla työtä. Wiime talvena oli maantie awaajilla helppo, kun ei ollut lunta, mutta kyllä nyt on toista. – Koska puhuin lumesta, niin muistui mieleeni eräs pieni tyttö, joka oli melkein kuolla isoon lumeen. Asian laita on seuraava: Wiime wiikolla  lähetti Mingijön kylästä yksi emäntä noin 8 vuotiaan tytön menemään Rehtjärwen kylään; mutta tyttö parka oli eksynyt ja joutui harhatielle. Hän oli rääppinyt kulkea umpilumessa, kun muutamat Jokioisten työmiehet, jotka niillä paikeilla oliwat työssä, mennessään erääseen likimmäiseen torppaan päivällistä syömään, löysiwät tyttöpar`an, joka oli niin wäsynyt ettei woinut puhuakaan; waatteet oliwat kaikki läpimärät, sukat oliwat liukuneet alas ja sääret oli lumi kaikki rikki raapinut jotta weri wuoti. Tämä olkoon waroitukseksi lasten wanhemmille etteiwät lähetä lapsiansa niin pitkille matkoille näin lumisella talwella.                                                                                                         
Jokioisten poika

Jokioisilta, 12 p. maaliskuuta. Susia rupee jo täälläkin päin kuleksimaan, waikka ne eiwät ole mitään wahinkoa meidän seurakunnassa tehneet. Hywin rohkeita ne sentään owat sillä owat tulleet maanteillä ihmisiä wastaan ja eiwät ole tahtoneet tietä antaa. Naapuri seurakunnassa, Perttulassa meni susi Jaakola nimisen talon maidonkyydittäjän reestä ottamaan koiran ja wei sen saaliiksensa. Tästä sanotaa kyyditsijän, joka on nainen, peljästyneen niin kowin että on mielenwiassa. Samoin oli susi Huhtaan kylässä erään talon pihalta wiedä  koiran, mahan repäisi koiralta auki, mutta koira pääsi sentään asuinhuoneen alle, jottei ollut suden siitä hyötyä, waikka koira tapettawa olikin.
Jokioisten poika                                                                                                                                                
                

Jokioisilta, 4.p. toukokuuta. Eilen oli Helatorstai mutta hyvin kylmä ja myös lumi-pyry, joka oli hyvin ikävä nuorille, sillä täällä on tapa nuorilla pojilla ja tytöillä kokoontua Helatorstai-iltana korkioille wuorille iltaa viettämään, sillä tavoin että tehdään iso ”helkavalkea” risuista ja tyhjistä tervatynnyreistä. Mitä isompi walkea on sitä hupaisempaa. Siinä sitte leikitään ja satuja jutellaan. – Jokioisten kartanossa kylvettiin kauroja wappuna mutta seuraavana päivänä ei enää käynyt kylväminen sillä yöllä oli alkanut lumi-pyry. Rukiin oraat ovat käyneet hywin huonoiksi pitkällisen kylmyyden wuoksi, erittäinkin multa maissa. Tämän lumen luulen olewani hywänä apuna rukiin oraalle, sillä se painaa kiinni juuret.

Tämä kuun 1 p. tapahtui Minkiön kylässä se onnettomuus että erään torpan pienoinen poika, joka leikitteli tuwan laattialla, kaatui istumaan erääseen kuumalla wedellä täytettyyn wesikiuluun, jotta alipuoli paloi hyvin pahasti. Olkoon tämä taas waroituksena lasten wanhemmille.

Täällä löytyy sanomalehtien kirjoittajia oikein ihmeeksi. Tästä muistuu mieleeni kuinka meidän ukot sanoiwat: mitä hyötyä on kansakoulusta. Nyt nähdään mitä se on waikuttanut.; kun on waan oikein oiwa opettaja, kyllä kirjoittajia syntyy kuin maasta sieniä. Ennen ei kukaan kyhännyt Jokioisten uutisia paitsi Jokioisten poika Sanomii Turusta. Nyt on toista. Jokioisten pojan on nyt oleminen hyvin hiljaan. Nämä uudet kynäilijät owat itsellensä walinneet kukin oman lehtensä, joilta sanotaan heitin saawan palkintoa. Uuden Suomettaren kirjeiden waihtaja on Paawo; Uuraalla on Sipi ja Werkasten poika; Keski Suomilla on Kaarlo ja onpa Aamulehdelläkin oma kirjeitten waihtaja, koska, kerran näin hänen kirjoituksensa Jokioisilta, jossa hän sanoo suomen kieltä edustavansa eli sanoo olewansa suomen kielen suosija ja ruotsin wihaaja, waan sentään hän tilaa Turun-lehteä ja Tamperetta. Paawo, Sipi ja Werkasten poika, niin myös Kaarlo ne pitäwät suurta melua nuoriso-yhtiöstä kaikin tawoin, mutta minä en ymmärrä mitä siitä niin kirjoittelevat, kaiketi he näyttäwät kirjoitus taitoansa yleisölle. Mitä on sanottawaa nuoriso-yhtiöstä niin on se minun mielestäni wäärä nimitys. Se ei ole mikään yhtiö sillä ei siinä ole kukaan osia itsellensä ostanut, waan lahjoilla niin myös arpajaisilla on sen kirjasto ja rahawarat koottu. En pidä kirjaston nimeksi olewan oikein sopiwan nimitys nuorisoyhtiö. Minä ehdotan tästä Sipille toisia nimiä jotka owat paljon sopiwampia, esimerkiksi nuoriso-seuran kirjasto tahi tehtaan työwäen kirjasto.

            Keski Suomessa n:o 28 kirjoittaa Kaarlo pitkän kirjeen niistä arpajaisista jotka pidettiin Pääsiäispyhinä Minkiön kylässä ja sanoo, että siellä parrasta puristeltiin, mutta siinä Kaarlo on erehtynyt. Hänen kai piti Wantamin arpajaisia puhuman Keski Suomen lukijakunnalle. Siellä partaa puristeltiin ja rintamuksia koeteltiin joissa Sipikin jo kaukaa mentyänsä ihainteli sen kauneutta, kuin hän sanoi ett`ei moista ole ennen Jokioisilla nähty. Wielä Kaarlo kehuu että Jokioisilta löytyy 3 kirjastoa, mutta minä en tiedä kuin 2 kirjastoa olemassa ja niissä on hywin wähän maanviljelyskirjoja. Niitä pitäisi oleman oleman täälläkin maankeskuudessa, jossa tykkänään maanwiljelys on elinkeinonamme. Esitän muutamia tästä. Esim.  maanviljelysoppi, Professori J. Arrbelius`en tekemä, toimitti suomeksi Herb Ahlmes ja toimellinen maanviljelijä, sowittamalla suomentanut D.G. Paldani. Nämä kirjat pitäisi oleman saatawilla joka lainakirjastossa maanseurakunnissa.                                     

Jokioisten poika

 1887

Jokioisilta, 6 p. lokakuuta 1887. Wiime syyskuussa 27 p:nä kello 5 ehtoopuolella tuli h. ylh. kenraalikuwenööri kreiwi Heiden ja hänen seurassansa waltioneuwos Hougberg niin myös maasihteeri R. Wigren ja kruununwouti Frey Koiwiston asemalle. Nämä ylhäiset wieraat ajoiwat Jokioisten kartanon isännän herra L. Berneksen asuntoon, niin kutsuttuun Jokioisten kartanon isoon kiwimuuriin.  Kello 5 ehtoopuolella meni h. ylh. kenraalikuwernööri koko seurueensa kanssa niin myös Jokioisten isäntä kaksilla waunuilla ulos ajamaan. Siitä ensin ajettiin naulatehtaalle ja sieltä takouspajaan ja myös hewoskenkätehtaaseen. Kun tehtaat oli kaikki tarkastettu, niin sitten ajettiin kansakouluun. Siellä oli pastori E. Johansson ottamassa h. ylh. kenraalikuwernööriä wastaan. Neljännestunnin ajalla, joka siellä wiiwyttiin, katsoi h. ylh. oppilaisten lukukirjoja ja pois lähtiessä lauloiwat oppilaat. H. ylh. seisahti siis wielä ja kuunteli hetkisen lasten laulua. – Koulusta ajoiwat he suorastaan isännän asuntoon, jossa syötiin illallista ja myös oliwat yötä. Aamulla puoli kahdeksan matkustiwat ylhäiset wieraat Forssan kautta Mustialaan. Täällä Jokioisilla on tehty näille wieraille 2 kunniaporttia, toinen josta kartanosta pois meniwät, ja lukemattomasti oli lippuja liehumassa isännän asunnon tykönä. Harwoin saapi täällä nähdä niin korkeita wieraita.                                                                                                                              

Jokioisten poika

 Nämä kirjoitukset  haki esiin Turun Kaupunginkirjaston mikrofilmirullilta työryhmä Auli Raunio, Seppo Vainio, Pirkko Konttinen ja Tapani Konttinen. Viimeinen tutkittu rulla oli aikaväliltä 2.6.1891-9.1.1892.